Informujemy, iż od dn. 25 maja br. Państwa dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.  Ma ono na celu ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem Państwa danych będzie SPOT Szkoła Języków Obcych Małgorzata Miernecka,  z siedzibą przy ul. Staszica 24, 05 – 500 Piaseczno, Tel: 22 750 20 27, NIP: 1230062778.

 

 

Cele i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

 

1.    Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 

1.1  zawarcia i wykonania łączącej nas umowy podczas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO).

 

1.2 wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO lub nasz prawnie uzasadniony interes) np.;.

 

1.2.1 wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych.

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać w okresie:

 

1.2.2 przez okres wykonywania obowiązków, np. do wystawienia faktur.

 

1.2.3 przez okres, w którym przepisy nakazują nam np.; podatkowe (podstawa prawna; obowiązek prawny).

 

1.2.4 przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np.; otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO).

 

1.3 marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych przez nas przed jej zawarciem.

 

2.      Które dane należy nam podać:

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, żebyśmy mogli prawidłowo wykonać zawartą z Państwem umowę, musimy dysponować imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL dziecka oraz adresem zamieszkania w przypadku umowy, z którą wiąże się z Państwa strony zobowiązanie finansowe rozciągnięte w czasie. Do sprawnego komunikowania się potrzebujemy także Państwa numeru telefonu i adresu e – mail. W przypadku nie podania tych danych szkoła językowa SPOT nie będzie w stanie podpisać z Państwem umowy i przystąpić do jej wykonania.

 

 

3.      Komu przekazujemy Państwa dane osobowe:

 

Państwa dane osobowe, pozyskane w celu zrealizowania przez szkołę umowy, powierzamy do biura księgowego w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, a także dostęp do nich posiada także firma informatyczna obsługująca nasz system. Z obiema firmami mamy podpisane odpowiednie umowy o powierzeniu danych osobowych.

 

4.      Przysługujące Państwu uprawnienia:

4.1 w każdej chwili mogą Państwo poprosić o wgląd, sprostowanie (poprawienie)

danych, ograniczenie, jak również mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych i żądania ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) , czy też przeniesienia do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie  wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 

4.2 w przypadku stwierdzenia niezgodnego z Państwa wolą przetwarzania danych – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.